กรมอนามัย หนุน ผู้ปกครองใช้เวลาเล่นกับบุตรหลานมากขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย

วัยเด็ก เรียกได้ว่าเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่จะเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา-ภาษา ด้านร่างกาย ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านการเรียนรู้ โดยการใช้เวลาร่วมกันของผู้ปกครองและบุตรหลาน ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างสมวัย

กรมอนามัย หนุน ผู้ปกครองใช้เวลาเล่นกับบุตรหลานมากขึ้น

สุขภาพ กรมอนามัย แนะ ผู้ปกครองเล่นกับบุตรหลาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นร่วมกัน และการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน กับพ่อแม่และผู้ดูแล พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง จะส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้งสี่ด้าน (ด้านสติปัญญา-ภาษา ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และการเรียนรู้) สูงที่สุด โดยเฉพาะด้านสติปัญญา-ภาษาอย่างไรก็ตาม เด็กไทยยังมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมดังกล่าวร่วมกับพ่อ แม่ และผู้ดูแลน้อย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับพ่อมีน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 31 ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับกับคนอื่นในครอบครัว มีร้อยละ 53 และปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับแม่มากที่สุด ถึงร้อยละ 58 ทั้งนี้ การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว จะส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่ดีเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับผู้ใหญ่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จะมีเชาวน์ปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น ผู้ปกครอง ข่าวสุขภาพ จึงควรให้ความสำคัญในการใช้เวลากับบุตรหลาน ผ่านการเล่นให้มากขึ้น รวมทั้งการอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการใช้เวลาร่วมกันนี้ มีประโยชน์มากมาย เช่น:ช่วยกระตุ้นสมองของเด็กให้เกิดวงจรการเรียนรู้
ช่วยเพิ่มหน่วยความจำ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวคิด 3F ‘Family-Free-Fun’กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แนะนำแนวทางการเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับครอบครัว ตามแนวคิด 3F

 

อยากเล่นเดี๋ยวนี้ Project LLL โปรเจ็กต์เกมยิง MMO ฟอร์มยักษ์จาก NCSOFT Previous post อยากเล่นเดี๋ยวนี้ Project LLL โปรเจ็กต์เกมยิง MMO ฟอร์มยักษ์จาก NCSOFT
แทงบอลออนไลน์ แทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท Next post แทงบอลออนไลน์ แทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท